Обавештење о закљученом уговору - Хаус мајстор

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 59994
Дата публикации: 13-02-2017
Источник: Градска општина Палилула

Описание

Обавештење о закљученом уговору - Хаус мајстор
10. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услугe

ХАУС МАЈСТОР

 

 

50710000 – Услуге поправке и одржавања електричних и машинских инсталација у зградама

Уговорена вредност по норма часу: 785,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Највиша – 785,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа – 785,00 динара без ПДВ-а


Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.02.2017. године
Датум закључења уговора: 08.02.2017. године
Основни подаци о добављачу: "МАКСИТЕЛ" д.о.о. - ул. Првобораца бр.32а, 11090 Београд

Период важења уговора: Уговор се закључује у трајању од 12 (дванаест) месеци почев од 01.03.2017. год. и обухвата период од две буџетске године, 2017. год. и јануар - фебруар 2018. године

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Позив за подношење понуде - администрација, контрола, манипулација и обрада података Контакт центра ГО Палилула Источник: Градска општина Палилула

Stakla za nadstešnice podzmenih pešačkih prolaza i prozorska stakla (šifra 120/2016) Источник: ЈКП "Београд пут"

Usluge osiguranja od odgovornosti (šifra 1/2017) Источник: ЈКП "Београд пут"

Nabavka letnje službene uniforme za zaposlene u direkciji za Tehniku Источник: Telekom Srbija