Позив за подношење понуде - Излет за пензионере Градске општине Палилула

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 309488
Дата публикации: 24-02-2017
Источник: Градска општина Палилула

Описание

Позив за подношење понуде - Излет за пензионере Градске општине Палилула
24. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилулла
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Излет за пензионере Градске општине Палилула

ПРЕУЗМИТЕ:
јавни позив и конкурсна документација


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Позив за подношење понуде - Уређење улаза стамбених зграда на територији ГО Палилула Источник: Градска општина Палилула

Одлукa о додели уговора у поступку јабне набавке Обезбеђење објеката 17 - 37 Источник: Градска општина Палилула

Šahtovi, kape i rešetke za vodovod i kanalizaciju (šifra 9/2017) Источник: ЈКП "Београд пут"

Betonski proizvodi (šifra 19/2017) Источник: ЈКП "Београд пут"

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - КОЛИЦА ЗА БЕБЕ (бр.17-19) Источник: Градска општина Палилула