Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга - Обезбеђење објеката (бр.17-37)

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 17384
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Градска општина Палилула

Описание

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга - Обезбеђење објеката (бр.17-37)
10. фебруар 2017.

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 10.02.2017. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга -  Обезбеђење објеката (бр.17-37)

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1: " Прво питање гласи
Како је неко могао да вам на основу процене имовине ГО Палилула да податак да полиса осигурања од профсионалне одговорности треба да буде 120 000 000,00 милиона динара када је таква процена мерило за утврђивање полисе осигурања имовине? Као комисија сте добили информацију која није тачна и која је као таква пласирана кроз одговоре на постављена питања. Ако већ нисте имали штету сасвим је разумљиво да се оваква полиса сведе на минимум."
Ваш одговор је био цитирамо: Полисом је потребно покрити  одговорност за штете које настану из послова и активности понуђача, штету насталу због крађе ствари услед пропуста радника физичког обезбеђења или пропуста радника противпожарне заштите чиме може да се нанесе огромна финансијска и материјална штета наручиоцу, на основу чега Наручилац и захтева полису осигурања у овом износу
Ово није одговор на наше питање.  Ово је одговор шта полисом треба покрити."

ОДГОВОР: Наручилац свакако има потребу за израдом  процене ризика, али још увек је због недостатка средстава није спровео. С обзиром на то да је Наручилац у обавези да сву документацију, као сто су пројекти, пројекти изведеног стања, пројекти споменика културе, решења, финансијски извештаји исл. у својој архиви чува трајно или минимум 10 година, вредност те документације је немерљива и свакако не може бити предмет процене ризика. Вредност се мозе утврдити путем јавног вештачења. Сама вредност те документације је ненадокнадива у случају штете, али на основу оцене вредности своје имовине, наручилац је предвидео вредност полисе како би могао да покрије штету насталу услед пропуста од стране понуђача.

ПИТАЊЕ бр.2: " Друго питање гласи:
На претходна питања која су постављали понуђачи а на које сте свесно или несвесно погрешили јесте и то да сте полису од професионалне одговорности одредили на основу потенцијалних ризика.
Кажите нам ко је урадио процену ризика у заштити лица имовине и пословања у складу са Анексом 5 СРСП А.Л2.003, где између осталог у пословне ризике спада полиса осигурања, и предлог односно третман ризика по питању полисе осигурања? У нашој бранши се ради у складу са Законом о приватном обезбеђењу оваква процена ризика која је обавезна и за ГО Палилула. Кажите нам да ли је таква процена ризика урађена пошто упориште за ваше тврдње тражите у ризицима?"
Ваш одговор: Поменути Закон (члан 34.) предвиђа процену ризика само као основу за планирање система техничке, не и физичке заштите, која је предмет ове јавне набавке
Ово није одговор на наше питање. Ово је одговор шта је процена ризика.
Да ли неко из комисије може да нам одговори да ли су питања нејасна, неразумљива. Не разумемо зашто нисмо добили ваљан одговор на постављена питања?
Да ли можемо добити одговор на конкретна постављена питања?"

ОДГОВОР: Наручилац свакако има потребу за израдом  процене ризика, али још увек је због недостатка средстава није спровео. С обзиром на то да је Наручилац у обавези да сву документацију, као сто су пројекти, пројекти изведеног стања, пројекти споменика културе, решења, финансијски извештаји исл. у својој архиви чува трајно или минимум 10 година, вредност те документације је немерљива и свакако не може бити предмет процене ризика. Вредност се мозе утврдити путем јавног вештачења. Сама вредност те документације је ненадокнадива у случају штете, али на основу оцене вредности своје имовине, наручилац је предвидео вредност полисе како би могао да покрије штету насталу услед пропуста од стране понуђача.

ПИТАЊЕ бр. 3 : "У Додатним условима тражено је: "да понуђач поседује важећу полису осигурања опште и професионалне одговорности важећу на дан отварања понуда са минималним износом покрића осигурања од најмање 120.000.000,00 динара п оштетном догађају, за неограничен број штетних догађаја "што се доказује "Фотокопијом важеће полисе осигурања опште и професионалне одговорности "Молим вас за одговор: Нико не поседује полису за “неограничени број штетних догађаја”, већ може поседовати полису са агрегатним лимитом што значи да можете имати “неограничени број” штетних догађаја за  које накнада из осигурања у збиру не може бити већа од лимита полисе тј. 120.000.000,00 рсд. Да ли наручилац прихвата полису осигурања опште и професионалне одговорности важећу на дан отварања понуда са минималним износом покрића осигурања од најмање 120.000.000,00 динара по штетном догађају и у годишњем агрегату? По штетном догађају значи да можете имати или један штетни догађај са накнадом из осигурања до 120.000.000,00 РСД или Агрегатно – да можете имати више штетних догађаја за које збирно наканда не прелази 120.000.000,00 РС"

ОДГОВОР: Да, Наручилац ће прихватити важећу полису осигурања на дан отварања са минималним износом покрића осигурања  (лимитом одговорности) од најмање 120.000.000,00 динара по штетном догађају и укупно (агрегатно),  за неограничен број штетних догађаја за период осигурања.   

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ОСИГУРАЊЕ Источник: Градска општина Палилула

Измена конкурсне документације за набавку услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.17-48) Источник: Градска општина Палилула

Обавештење о закљученом уговору - Моторно гориво Источник: Градска општина Палилула

Обавештење о закљученом уговору - Кафе кухиња - пиће Источник: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - Електрична енергија (бр.17-1) Источник: Градска општина Палилула