Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Канцеларијски материјал (бр.17-2)

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 17383
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Градска општина Палилула

Описание

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Канцеларијски материјал (бр.17-2)
10. фебруар 2017.

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12
Дана: 10.02.2017. године


Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Канцеларијски материјал (бр.17-2)


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр.1:
У јавној набавци партија 2.као додатни услов тражите за техницки капацитет Важећа потврда од стране произвођача наведених уређаја (штампача)којом гарантује
Да су понудјена добра оригинална

С обзиром да у спецификацији имате Кyоцера штампаче који су ван гарантног рока и не постоји законом прописана обавеза да тонере морате само да купујете од овласцених сервиса односно продаваца на територији Републике Србије И с обзиром да је Република Србија својим законима прописала да оригинални тонери могу да се слободно увозе и с обзиром да се оригинални тонери за стампаче свуда у свету купују од дистрибутера ,партнера И трговаца,а не  од производјаца уредјаја
И с обзиром да је Закон о јавним набавкама предвидео да се доказивање додатних услова може доказивати
Изјавом под пуном материјалном и кривицном одговорносцу
или
Уколико понудђач понуди одговарајући доказ да добра која нуди на суштински једнак начин испуњавају васе додатне услове

Ја вас обаветавам да ћу у јавној набавци за ваш додатни услов који сам цитирао Доставити документа која на суштински једнак а можда и бољи нацин доказују да сам понудио оригиналне тонере:
Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорносћу да сам у понуди доставио ОЕМ тонере за Кyоцера штампаче
Допис мог патрнера из ЕУ у коме потврдјује да је дистрибутер измедју осталог и Кyоцера тонера
ЈЦИ образац у коме се види колико оригиналних Кyоцера тонера сам само у 2016 години увезао за разне јавне институције И предузећа и за то Републици Србији платио царину и припадајући ПДВ

Наравно свуда ћу сакрити име и адресу добављача  Видеће се само дрзава порекла тонера из разлога сто не верујем никоме у овој земљи

ОДГОВОР 1. :
Приликом стручне оцене понуда Наручилац ће поступити у складу са  чл.76. чл.77 и чл.79 ЗЈН  ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15).

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга - Обезбеђење објеката (бр.17-37) Источник: Градска општина Палилула

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ОСИГУРАЊЕ Источник: Градска општина Палилула

Измена конкурсне документације за набавку услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.17-48) Источник: Градска општина Палилула

Обавештење о закљученом уговору - Моторно гориво Источник: Градска општина Палилула

Обавештење о закљученом уговору - Кафе кухиња - пиће Источник: Градска општина Палилула