Обавештење о закљученом уговору - Кафе кухиња - пиће

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 17381
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Градска општина Палилула

Описание

Обавештење о закљученом уговору - Кафе кухиња - пиће
10. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Услугe

КАФЕ КУХИЊА - ПИЋЕ

 

15860000 - Кафа, чај и сродни производи
15981000 - Минерална вода
15320000 - Сокови од воћа и поврћа
15511000 - Млеко


Уговорена вредност : 1.041.860,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Највиша – 1.041.860,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа – 1.041.860,00 динара без ПДВ-а


Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.02.2017. године
Датум закључења уговора: 09.02.2017. године
Основни подаци о добављачу: "BOŽILOVIĆ-LUXORI" d.о.о. - ул. Стевана Синђелића бр.148, 35210 Свијалнац

Период важења уговора: Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и важи до 31.12.2017. године

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - Електрична енергија (бр.17-1) Источник: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Канцеларијски материјал (бр.17-2) Источник: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга - Обезбеђење објеката (бр.17-37) Источник: Градска општина Палилула

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ОСИГУРАЊЕ Источник: Градска општина Палилула

Измена конкурсне документације за набавку услуга, обликована по партијама - Осигурање (бр.17-48) Источник: Градска општина Палилула