Обавештење о закљученом уговору - Моторно гориво

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Сербия
Язык: RS
Номер: 17380
Дата публикации: 10-02-2017
Источник: Градска општина Палилула

Описание

Обавештење о закљученом уговору - Моторно гориво
10. фебруар 2017.

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца:Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра

Моторно гориво
ОРН
09132100 Бензин
09134200 Дизел гориво

Уговорена вредност: 1.501.360,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда:
Понуђена цена:
- Највиша – 1.687.670,00 динара без ПДВ-а
- Најнижа – 1.501,360 динара без ПДВ-а


Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.01.2017. године
Датум закључења уговора: 09.02.2017. године
Основни подаци о добављачу: "KNEZ PETROL" d.o.o. са седиштем у Земуну - Батајница, ул. Царице Јелене, бр.28,

Период важења уговора: Уговор се закључује у трајању од 12 (дванаест) месеци почев од 01.03.2017. год. и обухвата период од две буџетске године, 2017. год. и јануар - фебруар 2018. године

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић,с.р.


Еще тендеры из страны Сербия за этот срок

Обавештење о закљученом уговору - Кафе кухиња - пиће Источник: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - добара - Електрична енергија (бр.17-1) Источник: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Канцеларијски материјал (бр.17-2) Источник: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - услуга - Обезбеђење објеката (бр.17-37) Источник: Градска општина Палилула

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ОСИГУРАЊЕ Источник: Градска општина Палилула